Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht te gebruiken, dient u ons (VGS Media BV, Fonteinkruid 119, 7422 MT Deventer, Nederland, herroepingwebshop@50VitaalPlus.nl ) doormiddel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model van een herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht verstuurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan wanneer u een andere manier van leveren dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u werd overeengekomen; voor deze terugbetaling worden u in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer ontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd aan ons te retourneren of aan ons terug te geven. De termijn is in acht genomen indien u de artikelen verstuurt voor de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de artikelen. Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u alleen aansprakelijk wanneer dit waardeverlies is te wijten aan de niet noodzakelijke wijze waarop u de staat, eigenschappen en werking van het product heeft gecontroleerd.

X